Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào bảng số liệu 29:

Bảng 29. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC (GIÁ SO SÁNH NĂM 1994)

Đơn vị (nghìn tỉ đồng)

Em hãy:

a)   Hoàn thành bảng sau:

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 1995 - 2007

Đơn vị:%

b)    Vẽ biểu đồ: Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1995 - 2007.

c)    Qua biểu đồ, nêu nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên, thời kì 1995 -2007

Hướng dẫn giải

Hoàn thành bảng:

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 1995 - 2007

Đơn vị:%

b) Biểu đồ tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1995 - 2007

c) Nhận xét:

+ Chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu GDP công nghiệp cả nước (năm 2002, Tây Nguyên chỉ chiếm chưa đầy 0,9% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước).

+ Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá nhanh (tốc độ tăng trưởng từ năm 1995 đến năm 2007 là 408%)

Các câu hỏi cùng bài học