Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 7 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền các từ ngữ: lạc hầu, lạc tướng, vua, nô tì, lạc dân vào chỗ trống của sơ đồ cho đúng

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học