Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng \({2 \over 5}\) số gạo tẻ.

Hỏi cửa hàng đó bán đươc bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Hướng dẫn giải

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số ki-lô-gam gạo nế cửa hàng bán đươc là:

\(49:2 \times 7 = 14\) (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng bán đượclà:

49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 14kg

              Gạo tẻ 35kg

Các câu hỏi cùng bài học