Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào bảng số liệu:

a, Hoàn thành biểu đồ

b, Qua biểu đồ, nêu nhận xét về sự chuyển biến có cấu kinh tế theo ngành của nwusoc ta từ 1990 đến 2007

Hướng dẫn giải

a,

b, Nhận xét:

Qua các biểu đồ, ta thấy cơ cấu kinh tế theo ngành của chúng ta đã thay đổi tương đối rõ rệt trong giai đoạn 1990-2007. Cụ thể:

Tỷ trọng các ngành trong GDP Vn thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng ngành Nông nghiệp và tăng dần tỉ trọng các ngành Công nghiệp và Dịch vụ.

Vì vậy điều này phù hợp với xu thế phát triển thế giới và đường lối chính sách nhằm CNH-HĐH của Đảng và chính phủ đã đề ra.

Các câu hỏi cùng bài học