Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} - {1 \over 8}\)            b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8}\)

c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} - {1 \over 8}\)              d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8}\)

Hướng dẫn giải

a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} - {1 \over 8} = {5 \over 8} - {1 \over 8} = {4 \over 8} = {1 \over 2}\)

b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over {32}} = {{80 + 1} \over {32}} = {{81} \over {32}}\)

c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} - {1 \over 8} = {5 \over 2} \times {4 \over 1} - {1 \over 8} = {{10} \over 1} - {1 \over 8} = {{80 - 1} \over 8} = {{79} \over 8}\)

d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over 4} \times {8 \over 1} = {5 \over 2} + {2 \over 1} = {{5 + 4} \over 2} = {9 \over 2}\)

Các câu hỏi cùng bài học