Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết mẹ hơn con 28 tuổi.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

                              

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi con là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi mẹ là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 42 tuổi, con 14 tuổi

Các câu hỏi cùng bài học