Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm thích hợp.

2020cm3  … 2,02dm3

2020cm3  … 2,2dm3

2020cm3 … 0,202dm3

2020cm3 … 20,2dm3

Hướng dẫn giải

2020cm3 = 2,02dm3

2020cm3 < 2,2dm3

2020cm3 > 0,202dm3

2020cm3 < 20,2dm3

Các câu hỏi cùng bài học