Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 28 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a)                                               b)

7km 47m = .........m                   462 dm = .......m.....dm

29m 34cm = .......cm                  1372 cm = ......m......cm

1cm 3mm = ........mm                 4037 m = ......km .......m

Hướng dẫn giải

a)                                                 b)

7km 47m = 7047 m                     462 dm = 46m  2dm

29m 34cm = 2934 cm                  1372 cm = 13m 72cm

1cm 3mm = 13 mm                      4037 m = 4km 37m

Các câu hỏi cùng bài học