Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

a) Em hãy sắp xếp theo thứ tự diễn biến trận Chi Lăng bằng cách đánh số thứ tự vào ô ☐

☐ Kị binh ta nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải.

☐ Từ hai bên sườn núi, những chùm tên và mũi lao vun vút phóng xuống.

☐ Khi ngựa của chúng ta đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang như sấm dậy.

☐ Phục binh của ta từ hai bên sườn núi, từ lòng khe, nhất tề xông ra tấn công.

b) Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn:

☐ Quân Minh xin hàng và rút về nước.

☐ Lê Lai bị quân Minh bắt.

☐ Quân Minh khiếp sợ.

☐ Mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của Liễu Thăng thất bại.

Hướng dẫn giải

a) Diễn biến trận Chi Lăng

b) Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn:

☒ Quân Minh xin hàng và rút về nước.

Các câu hỏi cùng bài học