Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 26 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền các từ ngữ: thực sự tài giỏi, thay thế, thường xuyên, ruộng, trả lại, quy định, nộp, chữa bệnh, nhà giàu vào chỗ trống của các câu sau cho thích hợp

Hồ Quý Ly ………… các quan cao cấp của dòng họ Trần bằng những người …………; đặt lệ cho các quan phải …………… xuống thăm dân, quy định lại số …………… cho quan lại, quý tộc, nếu thừa phải ……………. nhà nước; …………… lại số nô tì phục vụ trong các gia đình quý tộc số thừa ra phải …………… cho  nhà nước. Những năm có nạn đói, các …………… buộc phải bán thóc cho dân và tổ chức nơi ………… cho dân.

Hướng dẫn giải

Hồ Quý Ly thay thế các quan cao cấp của dòng họ Trần bằng những người thực sự tài giỏi; đặt lệ cho các quan phải thường xuyên xuống thăm dân; quy định lại số ruộng cho quan lại, quý tộc, nếu thừa phải trả lại nhà nước; quy định lại số nô tì phục vụ trong các gia đình quý tộc, số thừa ra phải nộp cho nhà nước. Những năm có nạn đói, các nhà giàu buộc phải bán thóc cho dân và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân.

Các câu hỏi cùng bài học