Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 23, 24 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát lược đồ sau và ghi vào chỗ trống tên các con sông mà nhà Trần đã đắp đê

Hướng dẫn giải

Sông Hồng, sông Mã, sông Cả.

Các câu hỏi cùng bài học