Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng \({2 \over 3}\) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

b) Người ta để \({1 \over {24}}\) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn giải

a) Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật:

\({{80 \times 2} \over 5} = 32(m)\)

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc \({{80 \times 3} \over 5} = 48\,\,(m)\)

Đáp số: Chiều rộng: 32m

           Chiều dài: 48m

b) Bài giải

Diện tích vườn hoa là:

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích để làm lối đi là:

\(1536 \times {1 \over {24}} = 64\,({m^2})\)

Đáp số: 64m2

Các câu hỏi cùng bài học