Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 107 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Cho hình bình hành MNPQ có đáy QP = 5cm và chiều cao MH = 3cm

Diện tích hình tam giác MQP là: ............

Diện tích hình tam giác MNP là: ............

Hướng dẫn giải

Diện tích hình tam giác MQP là:

5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Diện tích hình tam giác MNP bằng diện tích hình tam giác MQP vì chúng có hai đáy bằng nhau (MN = PQ) và hai chiều cao bằng nhau (là chiều cao hình bình hành MH = 3cm)

Do đó, diện tích hình tam giác MNP là 7,5 cm2

Các câu hỏi cùng bài học