Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 103 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một thửa ruộng trồng lúa hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng \({2 \over 5}\) chiều dài. Biết rằng trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi người thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Hướng dẫn giải

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là :

 \(120 \times {2 \over 5} = 48\,\left( m \right)\)

Diện tích thửa ruộng đó là :

120 ⨯ 48 = 5760 (m2)

Số thóc người ta thu hoạch được tất cả trên thửa ruộng đó là :

5760 : 100 ⨯ 60 = 3456 (kg)

Đáp số : 3456kg

Các câu hỏi cùng bài học