Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (trang 10 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Một bàn ăn có 4 chân bàn. Hỏi 6 bàn ăn như thế có bao nhiêu chân bàn ?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

            Số chân bàn có trong 6 cái bàn :

                        4 x 6 = 24(chân bàn)

                                    Đáp số : 24 chân bàn

Các câu hỏi cùng bài học