Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 90)

Lý thuyết

Câu hỏi

Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

- Không mâu thuẫn với nhau

- Vì dân chủ không phải muốn làm gì thì làm mà dân chủ là được làm những gì mà pháp luật không cấm, tất cả quyền dân chủ được ghi rõ trong hiến pháp và pháp luật được soạn thảo do toàn dân thông qua quốc hội do dân bầu đó là dân chủ tập trung

Dân chủ, tự do và pháp luật để tạo sự ổn định và an toàn xã hội


Các câu hỏi cùng bài học