Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 52)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến sau:

a) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

b) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.

Hướng dẫn giải

Các ý kiến trên chưa chính xác:

- Câu a bổ sung thêm: bảo vệ quyền lợi công dân

- Câu b viết lại:... tham gia quản lí nhà nước và bảo vệ lợi ích của công dân.

- Viết đúng: Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ lợi ích của công dân.


Các câu hỏi cùng bài học