Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 25)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Hướng dẫn giải

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô : Mô nâng đỡ
Mô phân sinh ngọn
Mô mềm.Các câu hỏi cùng bài học