Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 14)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Nêu vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp protein

Hướng dẫn giải

Trên mỗi phân tử mARN thường có một số riboxom cùng hoạt đọng được gọi là poliriboxom. sự hình thành poliriboxom là sau khi riboxom thứ nhất dịch chuyển được 1 đoạn thì riboxom thứ 2 liên kết vào mARN.

Tiếp theo đó là riboxom thứ 3, 4 .... Như vậy, mỗi 1 phân tử mARN có thể tổng hợp từ 1 đến nhiều chuỗi polipeptit cùng loại rồi tự hủy. Các riboxom được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia vào tổng hợp bất cứ loại protein nào.Các câu hỏi cùng bài học