Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 135)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.

B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.

C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên.

D. Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều đúng.

Hướng dẫn giải

Trả lời: B

Các câu hỏi cùng bài học