Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 123)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng về xinap:

A. Tốc độ lan truyền tin qua xinap hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi không có bao mielin

B. Tất cả các xinap đều có chứa chất trung gian hóa học là axetincolin

C. Truyền tin khi qua xinap hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học

D. Xinap điện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

Hướng dẫn giải

B

Các câu hỏi cùng bài học