Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 12)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Hãy chọn đáp án đúng: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?

a. Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng

b. Giới Thực vật gồm những sinh vật sống cố định, cảm ứng chậm, giới Động vật gồm những sinh vật phản ứng nhanh và có khả năng di chuyển

c. Giới Thực vật gồm 4 ngành chính, nhưng giới Động vật gồm 7 ngành chính.

d. Cả a và b

Hướng dẫn giải

Chọn d

Các câu hỏi cùng bài học