Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 114)

Lý thuyết

Câu hỏi

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh?

Hướng dẫn giải

Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh:

- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác
trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Chấp hành pháp luật về quốc phòng và
an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh
vực quốc phòng và an ninh tại nơi cư trú.
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác
trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
- Chấp hành pháp luật về quốc phòng và
an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác
trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
- Chấp hành pháp luật về quốc phòng và
an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh
vực quốc phòng và an ninh tại nơi cư trú.
- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác
trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
- Chấp hành pháp luật về quốc phòng và
an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.

Các câu hỏi cùng bài học