Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 112)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

Hướng dẫn giải

- Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:

+ Mang 02 từ hẹ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.

+ Mang các sản phẩm thải từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

- Hệ hô hấp giúp các tế bào trao đổi khí;

+ Lấy 02 từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào.

+ Thải C02 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

- Hệ tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào.Các câu hỏi cùng bài học