Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 104)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào? Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

- Phép lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F] làm sản phẩm, không dùng nó làm giông.

- Ở nước ta hiện nay, phổ biên là dùng con cái thuộc giống trong nước giao phối với con đực cao sản thuộc giống nhập nội.

Ví dụ: Con cái là ỉ Móng cái X con đực thuộc giống lợn Đại Bạch.

Các câu hỏi cùng bài học