Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK lớp 9 trang 127)

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 - 1946 đến tháng 7- 1954.

Hướng dẫn giải

Thắng lợi chính trị của ta từ năm 1946 đến năm 1954:Các câu hỏi cùng bài học