Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK lớp 7 trang 28)

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.

Hướng dẫn giải

+) Của Ngô Quyền :

- Đánh bại quân Nam Hán.

- Chấm dứt thời kì bắc thuộc hơn 1000 năm của nước ta.

+ Xây dựng nền độc lập tự chủ cho đất nước.

+) Của Đinh Bộ Lĩnh :

+ Có công dẹp "loạn 12 sứ quân"

+Thống nhất đất nước.

Các câu hỏi cùng bài học