Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 99 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính

a) (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2

b) 21,56 : (75,6 – 65,8) – 0,354 : 2

Hướng dẫn giải

a) (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2

= 53,9 : 4 + 45,64

= 13,475 + 45,64 = 59,115

b) 21,56 : (75,6 – 65,8) – 0,354 : 2

= 21,56 : 9,8 – 0,177

= 2,2 – 0,177= 2,023

Các câu hỏi cùng bài học