Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 96 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Hướng dẫn giải

Bài giải

Tổng sản phẩm nhà máy là:

\({{44 \times 100} \over {5,5}} = 800\) (sản phẩm)

Đáp số: 800 sản phẩm

Các câu hỏi cùng bài học