Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (trang 9 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Mỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân ?

Bài giải

            …………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………..

Hướng dẫn giải

Số chân có trong 10 con ngựa là :

           4 x 10= 40 (chân)

                Đáp số : 40 chân

Các câu hỏi cùng bài học