Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mõi can chứa 20 l. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45l và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90l. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Số dầu mà xe thứ nhất chở là:

27 × 20 = 540 (l)

Số dầu mà xe thứ hai chở được là:

540 + 90 = 630 (l)

Số thùng dầu mà xe thứ hai chở được là:

630 : 45 = 14 (thùng)

                        Đáp số: 14 thùng

Các câu hỏi cùng bài học