Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Biết rằng 3,5l dầu cân nặng 2,66kg. Hỏi 5l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

3,5 lít   : 2,66 kg

5 lít      : ......? kg

Bài giải

1 lít dầu cân nặng:

2,66 : 3,5 = 0,76 (kg)

5 lít dầu cân nặng:

0,76 x 5 = 3,8 (kg)

Đáp số: 3,8 kg

Các câu hỏi cùng bài học