Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (trang 86 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các số:

a)Từ 425 đến 439:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

b)Từ 989 đến 1000:……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

Hướng dẫn giải

a)      Từ 425 đến 439 : 425 ; 426 ; 427 ; 428 ; 429 ; 430 ; 431 ; 432 ; 433 ; 434 ; 435 ; 436 ; 437 ; 438 ; 439.

b)     Từ 989 đến 1000 : 989 ; 990 ; 991 ; 992 ; 993 ; 994 ; 995 ; 996 ; 997 ; 998 ; 999 ; 1000.

Các câu hỏi cùng bài học