Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 85 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 1m3= …………. dm3

1dm3 = …………. cm3

1m3 = …………. cm3

2m3 = …………. dm3

b. 8,975m3 = …………. dm3

2,004m3 = …………. dm3

0,12dm3 = …………. cm3

0,5dm3 = …………. cm3

Hướng dẫn giải

a. 1m3= 1000 dm3

1dm3 = 1000 cm3

1m3 = 1 000 000 cm3

2m3 = 2000 dm3

b. 8,975m3 = 8975 dm3

2,004m3 = 2004 dm3

0,12dm3 = 120 cm3

0,5dm3 = 500 cm3

Các câu hỏi cùng bài học