Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải

Bài giải

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong một giờ là:

182 : 4 = 45,5 (km)

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong 6 giờ là:

45,5 x 6 = 273 (km)

Đáp số: 273km

Các câu hỏi cùng bài học