Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 76 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành sơ đồ để nêu rõ điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì khi xây dựng và phát triển kinh tế

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học