Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 73 Vở bài tập(VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông:

1200 ha = .......;           215ha = ......;          16,7 ha = .........

Hướng dẫn giải

1200 ha = 12km2;                        215ha = 2,15km2

16,7 ha = 0,167km2

Các câu hỏi cùng bài học