Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 72 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

a x b

b x a

2,5

4,6

2,5 x 4,6 = ............

 

3,05

2,8

 

 

5,14

0,32

 

 

Nhận xét: a x b = b x ..........

Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số trong một tích thì...................

Hướng dẫn giải

a

b

a x b

b x a

2,5

4,6

2,5 x 4,6 = 11,5

4,6 x 2,5 = 11,5

3,05

2,8

3,05 x 2,8 = 8,54

2,8 x 3,05 = 8,54

5,14

0,32

5,14 x 0,32 = 1,6448

0,32 x 5, 14 = 1,6448

Nhận xét: a x b = b x a

Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

Các câu hỏi cùng bài học