Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 63 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

Những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

□ 1. Quỹ đất nông nghiệp rất hạn chế, đất đai xấu.

□ 2. Khí hậu có mùa khô kéo dài, thiếu nước cho cây trồng và vật nuôi.

□ 3. Nhiều thiên tai: bão lụt, sa mạc hoá,...

□ 4. Sản lượng lương thực có hạt bình quân theo đầu người thấp (281,5 kg/ngưòi).

□ 5. Dân cư và lao động ít, thiếu kinh nghiệm trồng lúa (đặc biệt là lúa nước)

Hướng dẫn giải

Ghi chữ Đ vào □ ở các ý 1, 2, 3, 5.

Các câu hỏi cùng bài học