Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 59 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Tô kín O trước ý trả lời đúng

2.1.   Tỉ suất sinh thô là

a)   O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và tổng số trẻ em ở cùng

thời điểm.

b)   O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ ở cùng

thời điểm.

c)   O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ trong độ tuổi

sinh đẻ ở cùng thời điểm.

d)   O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số dân trung bình ở

cùng thời điểm.

2.2.   Tỉ suất tử thô là

a)   O tương quan giữa số trẻ sơ sinh chết trong năm và số trẻ em sinh thêm

cùng thời điểm.

b)   O tương quan giữa số trẻ em chết trong năm và số dân trung bình cùng

thời điểm.

c)    O tương quan giữa số người chết trong năm và số dân trung bình cùng

thời điểm.

d)   O tương quan giữa số người chết trong năm và số người sinh thêm cùng

thời điểm.                                                   •

2.3.   Động lực phát triển dân số là

a)   O tỉ suất gia tăng cơ học của dân số.

b)   O tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số.

c)   O tỉ suất sinh thô.

d)   O tổng số của tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học của dân số.

Hướng dẫn giải

Bình chọn:
 

GIẢI SÁCH BÀI TẬP ĐỊA LÍ 10

 

Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 58 đến trang 60 SBT Địa lý 10. Câu 2. Tô kín O trước ý trả lời đúng

Câu 1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu dưới đây :

Nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới.

a)   Về số dân :................................................

b)   Về thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người:

c)   Về thời gian dân số tăng gấp đôi:

Giải:

a) Về số dân: Dân số ngày càng tăng

Năm 1804 là 1 tỉ người, đến năm 2005, dan số đã tăng thêm 5,5 tỉ người đạt 6,5 tỉ người.

b) Về thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người: ngày càng rút ngắn từ 123 năm xuống 32, xuống 15 năm, xuống 13 năm, xuống 12 năm.

c) Về thời gian dân số tăng gấp đôi: rút ngắn từ 123 năm codn 47 năm

d) Kết luận: Tốc đoọ gia tăng dân số nhanh, quy mô ngfay càng lớn đặc biệt từ nửa sau thế kỉ XX do tỉ lệ tử vong giảm nhờ những thành tựu của y tế, chăm sóc sức khỏe.


Câu 2 trang 59 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng

2.1.   Tỉ suất sinh thô là

a)   O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và tổng số trẻ em ở cùng

thời điểm.

b)   O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ ở cùng

thời điểm.

c)   O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ trong độ tuổi

sinh đẻ ở cùng thời điểm.

d)   O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số dân trung bình ở

cùng thời điểm.

2.2.   Tỉ suất tử thô là

a)   O tương quan giữa số trẻ sơ sinh chết trong năm và số trẻ em sinh thêm

cùng thời điểm.

b)   O tương quan giữa số trẻ em chết trong năm và số dân trung bình cùng

thời điểm.

c)    O tương quan giữa số người chết trong năm và số dân trung bình cùng

thời điểm.

d)   O tương quan giữa số người chết trong năm và số người sinh thêm cùng

thời điểm.                                                   •

2.3.   Động lực phát triển dân số là

a)   O tỉ suất gia tăng cơ học của dân số.

b)   O tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số.

c)   O tỉ suất sinh thô.

d)   O tổng số của tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học của dân số.

Giải:

2.1.  Tỉ suất sinh thô là

d) tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số dân trung bình ở

cùng thời điểm.

2.2. Tỉ suất tử thô là

a)    tương quan giữa số người chết trong năm và số dân trung bình cùng

thời điểm.

2.2.   Động lực phát triển dân số là

a)    tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số.

 

Các câu hỏi cùng bài học