Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh kinh tế của tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học