Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 5 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát các hình sau

Hãy điền tên vật trong các hình đã quan sát vào chỗ thích hợp:

- Có công dụng trong cuộc sống:

+ Dùng để làm ruộng:

+ Dùng cho sinh hoạt, ăn, uống:

+ Dùng để làm quần áo:

+ Dùng làm đồ trang sức:

+ Dùng làm vũ khí:

- Là sản phẩm của nghề:

+ Đúc đồng:

+ Làm đồ gốm:

+ Ươm tơ, dệt vải:

Hướng dẫn giải

- Có công dụng trong cuộc sống:

+ Dùng để làm ruộng: lưỡi cày bằng đồng.

+ Dùng cho sinh hoạt, ăn, uống: muôi (vá, môi) bằng đồng, đồ gốm, lưỡi câu.

+ Dùng để làm quần áo: mảnh vải.

+ Dùng làm đồ trang sức: vòng trang sức bằng đồng, hình nhà sàn (trang trí trên trống đồng)

+ Dùng làm vũ khí: giáo mác bằng đồng, dao găm bằng đồng, rìu lưỡi xéo bằng đồng.

- Là sản phẩm của nghề:

+ Đúc đồng: Muôi (vá, môi), lưỡi cày, rìu lưỡi xéo, vòng trang sức; lưỡi câu; giáo mác, dao găm;

+ Làm đồ gốm: đồ gốm

+ Ươm tơ, dệt vải: mảnh vải, hình nhà sàn

Các câu hỏi cùng bài học