Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 38 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn ý trả lời đúng

Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là

A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

B. thủ tiêu những rủi ro khi chuyên đổi tiền tệ.

C. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

D. đơn giản hoá công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Hướng dẫn giải

Chọn A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

Các câu hỏi cùng bài học