Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

a.

1dm3 = …………. cm3

4,5dm3 = ………….. cm3

215dm3 = ………… cm3

\({2 \over 5}d{m^3}\) = ………….. cm3

b.

5000cm3 = ………… dm3

940 000cm3= ………… dm3

2100cm3 = ……. dm3 ……… cm3

372000cm3 = …………….. dm3

606dm3 = ………… cm3

Hướng dẫn giải

a. 1dm3 = 1000cm3

4,5dm3 = 4500cm3

215dm3 = 215000cm3

 \({2 \over 5}d{m^3} = 400c{m^3}\)

b. 5000cm3 = 5dm3

940000cm3 = 940dm3

2100cm3 = 2dm3 100cm3

372000cm3 = 372dm3

606dm3 = 606000cm3

Các câu hỏi cùng bài học