Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào hình 23 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Ngày, tháng nào nửa cầu Bắc chúc nhiều nhất về phía Mặt Trời ; vào ngày đó thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được ở nửa cầu Bắc so với nửa cầu Nam như thế nào?

- Ngày, tháng nào nửa cầu Nam ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời ; vào ngày đó ở nửa cầu Nam có thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được so với nửa cầu Bắc như thế nào?

Hướng dẫn giải

- Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất nên có góc chiếu lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng. Lúc đó là mùa nóng của nửa cầu Bắc. Nửa cầu Nam chếch xa phía Mặt Trời, nên có góc chiếu nhỏ, nhận được ít nhiệt và ánh sáng. Lúc đó là mùa lạnh của nửa cầu Nam

- Ngày 22 - 12 nửa cầu Nam ngả nhiều nhất về phía Mặt Trời nên có góc chiếu lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng. Lúc đó là mùa nóng của nửa cầu Nam. Nửa cầu Bắc chếch xa phía Mặt Trời, nên có góc chiếu nhỏ, nhận được ít nhiệt và ánh sáng. Lúc đó là mùa lạnh của nửa cầu Bắc.

Các câu hỏi cùng bài học