Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (trang 21 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam ?

                                        Bài giải

            ……………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

  Tóm tắt

            2 đĩa có : 10 quả cam

            1 đĩa có : … quả cam ?

            Bài giải

            Số quả cam có trong một đĩa là :

                        \(10:2 = 5\) (quả)

                                    Đáp số: 5 quả

Các câu hỏi cùng bài học