Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2. trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Nối ô chữ ở bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phai (B) để nêu rõ : Tại sao cây lúa gạo lại là cây lương thực quan trọng nhất ờ châu Ả ?

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học