Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 17 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn ý trả lời đúng

Các giải pháp cấp bách mà các nước châu Phi cần thực hiện để bảo vệ tự nhiên là

A. cấm khai thác rừng và khoáng sản.

B. cải tạo và dần biến hoang mạc thành các vùng sản xuất nông nghiệp.

C. khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, áp dụng các biện pháp thuỷ lợi nhằm hạn chế khô hạn.

D. giảm nhanh tốc độ gia tăng dân số.

Hướng dẫn giải

Chọn C. khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, áp dụng các biện pháp thuỷ lợi nhằm hạn chế khô hạn.

Các câu hỏi cùng bài học