Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 15 Vở bài tập Địa 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền từ ngữ vào chỗ trống cho phù hợp:

a) Biểu tượng từ lâu của vùng trung du Bắc Bộ là …………

Trong những năm gần đây xuất hiện nhiều trang trại chuyên trồng cây ………… đạt hiệu quả kinh tế cao.

b) Viết lời chú thích dưới hai hình sau:

Hướng dẫn giải

a) Biểu tượng từ lâu của vùng trung du Bắc Bộ là rừng cọ đồi chè

Trong những năm gần đây xuất hiện nhiều trang trại chuyên trồng cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao.

b) Viết lời chú thích cho hai hình ảnh:

Các câu hỏi cùng bài học