Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 13 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) \(2{1 \over 8} + 1{3 \over 4} = ...................\)

\(3{2 \over 7} + 1{3 \over 7} = ....................\) 

b) \(5{1 \over 3} - 2{5 \over 6} = ...................\)

 \(4{7 \over 9} - 1{5 \over 9} = ...............\)

c) \(2{4 \over 5} \times 3{1 \over 8} = ................\)

\(1{1 \over 5}:1{4 \over 5} = ...............\)

Hướng dẫn giải

a)

\(2{1 \over 8} + 1{3 \over 4} = {{17} \over 8} + {7 \over 4} = {{17} \over 8} + {{14} \over 8} = {{17 + 14} \over 8} = {{31} \over 8}\)

\(3{2 \over 7} + 1{3 \over 7} = {{23} \over 7} + {{10} \over 7} = {{23 + 10} \over 7} = {{33} \over 7}\)                     

b)

\(5{1 \over 3} - 2{5 \over 6} = {{16} \over 3} - {{17} \over 6} = {{32} \over 6} - {{17} \over 6} = {{32 - 17} \over 6} = {{15} \over 6} = {5 \over 2}\)

\(4{7 \over 9} - 1{5 \over 9} = {{43} \over 9} - {{14} \over 9} = {{43 - 14} \over 9} = {{29} \over 9}\)

c)

\(2{4 \over 5} \times 3{1 \over 8} = {{14} \over 5} \times {{25} \over 8} = {{14 \times 25} \over {5 \times 8}} = {{350} \over {40}} = {{35} \over 4}\)

\(1{1 \over 5}:1{4 \over 5} = {6 \over 5}:{9 \over 5} = {6 \over 5} \times {5 \over 9} = {2 \over 3}\)

Các câu hỏi cùng bài học